درباره ما


مجله آسمان ایران

صاحب امتیاز :

شرکت فرود گاه های کشور

 

مدیر مسئول :

 یداله آقایی صائم

 

سر دبیر:

اسد اله مشایخی

 


مشاوره حقوقی : هانیه مشایخی راد

مدیر اجرایی : هایده شفیعی

تحریریه : سعید سعیدی، محمد حسین اسماعیل زاده، نادیه بیگلری

مدیر هنری : محمد طاهری قزوینی

صفحه آر ا:مریم مینویی

عکس : داوود یزیدیان

مدیر بازرگانی : محسن انوشه
 


Asemane IranTop