نام گذاری فرودگاه به نام افراد مشهور ممنوع


هندوستان تصمیم گرفته نام گذاری فرودگاه ها با نام اشخاص ممنوع شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت هوایی خبر داده پس از پیروزی هر حزب در هر منطقه، درخواست هایی از طرف مقامات محلی جدید برای تغییر نام فرودگاه دریافت می کند. کشور هند دارای صدها حزب محلی مختلف است که هرچند وقت یک بار ف یکی از آنها پیروز انتخابات محلی می شود. رسم است که پس از پیروزی این احزاب، آنها درخواست تغییر نام مکان های مهم می کنند که این تغییر برای خطوط هوایی خارجی مشکل ساز می شود.، چون مجبورند دائم نام فرودگاه را در بانک های اطلاعاتی خود عوض کنند. هندوستان 115 فرودگاه دارد که 17 فرودگاه ، بین المللی است. همچنین قرار شده نام فرودگاه ها از این پس ، به نام نزدیک ترین شهر به فرودگاه خوانده شود.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop